آموزش ساخت موقعیت مکانی دلخواه در تلگرام با استفاده از ربات