کروم از ابتدای سال 2018 تبلیغات مزاحم را حذف خواهد کرد